Privacyverklaring

Algemeen

Stad Geel[1] vindt de bescherming van uw privacy belangrijk. Daarom voert onze organisatie een privacybeleid dat beoogt vertrouwelijk om te gaan met de gegevens van haar burgers. Onze diensten en medewerkers zullen dan ook discreet en integer omgaan met de door u verstrekte informatie.

Deze privacyverklaring heeft tot doel u te informeren over hoe de stad Geel omgaat met persoonsgegevens die zij via verschillende kanalen verkrijgt. Bij het verwerken van persoonsgegevens zal de stad de geldende privacywetgeving respecteren, zijnde de Europese privacywet (ook GDPR of AVG genoemd), en de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.

Verwerking persoonsgegevens

De stad verwerkt voor de uitvoering van de verschillende gemeentelijke taken persoonsgegevens van burgers. Deze dienstverleningen en de verwerking van persoonsgegevens zijn voor de meeste taken wettelijk bepaald. Persoonsgegevens zijn gegevens die informatie geven over een natuurlijke persoon, zoals een naam, adres, e-mailadres of telefoonnummer. De persoon wordt hiermee identificeerbaar. Als u bijvoorbeeld een vergunning, subsidie of een voorziening aanvraagt, dan verzamelen en bewaren we uw gegevens. U mag als klant van stad Geel verwachten dat onze medewerkers zorgvuldig omgaan met uw gegevens.

In uw contacten met het stadsbestuur verstrekt u persoonsgegevens. Uw gegevens worden op een zorgvuldige manier in overeenstemming met de geldende privacywetgeving verwerkt. Dit betekent dat wij in de gevallen dat er geen wettelijk bepaling bestaat, wij u toestemming zullen vragen voor het verwerken van uw persoonsgegevens. De stad Geel gebruikt uw persoonsgegevens enkel voor het doel waarvoor u ze zelf hebt achtergelaten. Dat betekent dat als u bijvoorbeeld uw naam en adres invult voor het toezenden van een brochure, deze gegevens niet worden gebruikt voor andere doeleinden of om u andere informatie toe te zenden, zoals het toesturen van bijvoorbeeld nieuwsbrieven.

Bewaring van persoonsgegevens

De stad Geel bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de uitvoering en administratieve afhandeling van de door haar aangeboden en gefaciliteerde diensten. Daarnaast zijn bepaalde gegevens verbonden aan wettelijke bewaartermijnen en verwijzen we naar de archiefselectielijsten beschikbaar bij het Rijksarchief.

De gegevens kunnen voor een langere periode worden bewaard indien ze uitsluitend worden verwerkt voor archiveringsdoeleinden voor openbaar belang, voor historisch of wetenschappelijk onderzoek of voor statistische doeleinden. Deze verwerking moet in overeenstemming zijn met artikel 89 van de AVG.

Website

Deze website werd gecreëerd in opdracht van de stad Geel. De website en de informatie die zich erop bevindt mogen gebruikt worden op voorwaarde dat de hier weergegeven gebruiksvoorwaarden volledig nageleefd worden. Door gebruik te maken van deze website, verbindt u zich er van rechtswege toe de gestelde gebruiksvoorwaarden te aanvaarden en na te leven. Het stadsbestuur van Geel kan niet aansprakelijk gesteld worden voor technische schade die de gebruiker ondervindt bij het gebruik van de website. Het stadsbestuur van Geel is evenmin aansprakelijk voor mogelijke virussen indien deze zouden voorkomen op de website en wijst alle aansprakelijkheid af voor enige schade die deze virussen kunnen veroorzaken.

Het stadsbestuur van Geel levert de beste inspanningen om ervoor te zorgen dat de weergegeven informatie zo volledig, correct, precies en actueel mogelijk is. Het stadsbestuur van Geel kan niet aansprakelijk gesteld worden voor onjuiste of onvolledige gegevens die te vinden zijn op deze website. Mocht weergegeven informatie fouten bevatten of mocht er informatie die de gebruiker op de website mag verwachten, ontbreken, dan engageert het stadsbestuur zich ertoe dit zo snel mogelijk recht te zetten nadat het van dergelijke onvolkomenheden op de hoogte werd gebracht. Opmerkingen hieromtrent kunnen gestuurd worden naar webmaster@geel.be. De inhoud van de website (links inbegrepen) kan steeds zonder aankondiging of kennisgeving door het stadsbestuur van Geel aangepast, gewijzigd, aangevuld of verwijderd worden.

Gebruik van informatie

Tenzij anders wordt aangegeven, is de informatie die u op deze site vindt vrij van rechten. De informatie mag kosteloos en mits bronvermelding voor persoonlijk gebruik en niet-commerciële doeleinden worden aangewend. Wenst u informatie (teksten, beelden...) te reproduceren, te bedelen of op enige andere manier ter beschikking te stellen, dan moet er eerst toestemming gevraagd worden aan het stadsbestuur van Geel. Het stadsbestuur van Geel en eventuele anderen behouden alle intellectuele eigendomsrechten op deze site. Bepaalde softwaretoepassingen en grafische elementen op de website worden door derden aangeleverd en kunnen door het auteursrecht beschermd worden, waardoor de mogelijkheid tot gebruik en reproductie beperkt wordt en aan de voorafgaande toestemming van de auteur onderworpen wordt.

Links naar websites beheerd door derden

Het stadsbestuur van Geel plaatst ook links op de eigen website wanneer deze van nut kunnen zijn voor de surfer. Het stadsbestuur van Geel geeft geen enkele garantie betreffende de inhoud, de informatiebronnen, de beschikbaarheid en de kwaliteit of volledigheid van dergelijke websites en kan hiervoor bijgevolg niet voor verantwoordelijk gesteld worden. Het stadsbestuur van Geel aanvaardt geen aansprakelijkheid voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit het raadplegen of het gebruik van externe websites en hun inhoud. Indien informatie beschikbaar op doorgelinkte websites niet betrouwbaar, juist, actueel of in strijd met de wetgeving is, behoudt het stadsbestuur van Geel zich het recht de link naar de website zonder enige verwittiging te verwijderen. Problemen met links mogen steeds gemeld worden aan het stadsbestuur via webmaster@geel.be.

Het stadsbestuur van Geel behoudt zich het recht links naar externe informatie te weigeren.

Persoonsgegevens

Het stadsbestuur van Geel verzamelt geen persoonsgegevens tenzij u deze op vrijwillige basis verstrekt. Wanneer u persoonsgegevens verstrekt aan het stadsbestuur worden deze opgeslagen in een beveiligde omgeving die niet toegankelijk is voor het publiek. De informatie zal louter voor interne doeleinden verwerkt worden. Het stadsbestuur verwerkt de persoonsgegevens om hem of haar een optimale dienstverlening te kunnen aanbieden en met hem of haar in contact te kunnen treden. De persoonsgegevens worden niet langer gebruikt dan noodzakelijk voor het leveren van de betreffende dienst of het gebruik van de betreffende functie. Persoonsgegevens worden in de regel niet doorgegeven aan andere organisaties, behalve om te voldoen aan wettelijke verplichtingen en in geval van uitdrukkelijk verzoek van de gerechtelijke autoriteiten of politiediensten. In het uitzonderlijke geval dat het stadsbestuur persoonsgegevens doorgeeft aan andere organisaties wordt dit expliciet vermeld of wordt de uitdrukkelijke toestemming van de gebruiker gevraagd. Door zijn persoonsgegevens te verstrekken, geeft de gebruiker aan het stadsbestuur de uitdrukkelijke toestemming om deze te verwerken voor bovenvermelde doeleinden.

E-loket

Officiële documenten, aangevraagd via het e-loket worden enkel afgeleverd indien uw identiteit en uw relatie tot de betrokkenen vaststaat in overeenstemming met de privacy wetgeving tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Welke rechten hebt u?

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (van 24/05/2016) en de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens verleent u een aantal rechten met betrekking op uw persoonsgegevens die door de stad verwerkt worden.

U hebt het recht het stadsbestuur van Geel te vragen welke persoonsgegevens zij van u verwerkt. De stad zal op dit verzoek in ieder geval binnen vier weken schriftelijk reageren. Afhankelijk van de complexiteit van het verzoek en van het aantal verzoeken kan die termijn indien nodig nog eens met twee maanden verlengd worden. Het stadsbestuur stelt de betrokkene binnen één maand na ontvangst van het verzoek in kennis van een dergelijke verlenging. Het verstrekken van deze informatie gebeurt kosteloos. Wanneer verzoeken van een betrokkene kennelijk ongegrond of buitensporig zijn, met name vanwege hun repetitieve karakter, mag het stadsbestuur een redelijke vergoeding aanrekenen in het licht van de administratieve kosten of weigeren gevolg te geven aan het verzoek.

Vervolgens kunt u de stad verzoeken deze gegevens aan te vullen, te verbeteren of te verwijderen waarbij u in uw verzoek dient aan te geven welke wijzigingen u wenst. Ook op dit verzoek zal de stad in ieder geval binnen vier weken reageren.

Naast het recht op inzage, verbetering of verwijdering van uw persoonsgegevens hebt u ook het recht om bezwaar in te dienen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (uitgezonderd de verwerking voor gerechtvaardigde en wettelijke doeleinden). U hebt ook het recht op overdraagbaarheid van de door u verstrekte persoonsgegevens in een gangbare, gestructureerde en digitaal leesbare vorm te verkrijgen en over te dragen.

Voor de uitoefening van bovenstaande rechten kunt u contact opnemen met privacy@geel.be.

Wij zullen alle redelijke inspanningen leveren om uw verzoek in te willigen op voorwaarde dat het in overeenstemming is met de toepasselijke wetten en voorschriften.

U hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit (contact@apd-gba.be) als u van mening bent dat het stadsbestuur van Geel de geldende Belgische en Europese privacywetgeving niet naleeft.

Niet-toegestaan gebruik van de website

De gebruiker verbindt er zich onder andere toe:

  • de informatie niet op een onrechtmatige, onwettelijke manier te gebruiken.
  • geen zodanig gebruik te maken van deze website waardoor de website wordt beschadigd, vervormd, onderbroken of op enige wijze minder efficiënt wordt gemaakt.
  • de website niet te gebruiken op een dergelijke wijze dat er een inbreuk gepleegd wordt op de rechten van een natuurlijk persoon, rechtspersoon, of vereniging zoals onder meer, doch niet uitsluitend, de rechten van privacy en intellectuele eigendom.
  • de website niet te gebruiken voor transmissie of posting van computervirussen, voor transmissie of posting van illegaal of onrechtmatig materiaal of van materiaal dat op enige wijze ongepast is, met inbegrip van, maar niet beperkt tot materiaal met een lasterlijk, obsceen of bedreigend karakter. Het stadsbestuur van Geel behoudt elk recht om de gebruiker in gebreke te stellen en/of zich burgerlijke partij te stellen indien door het overtreden van bovenstaande bepalingen of op andere wijze schade toegebracht wordt aan haar belangen of deze van derden.

Beveiliging

De stad heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw gegevens op de best mogelijke wijze te beveiligen tegen verlies, diefstal of verkeerd gebruik.

Geschillen

Deze online overeenkomst en alle geschillen die voortkomen uit het gebruik van de website of enig gegeven dat erop staat, vallen onder de toepassing van het Belgisch recht. Uitsluitend de rechtbanken van het arrondissement Turnhout zijn bevoegd.

Contactgegevens

Wij spannen ons in om uw privacy en uw persoonsgegevens te beschermen. U kunt ons steeds contacteren indien u vragen hebt rond dit privacybeleid.

Stad Geel, Werft 20, 2440 Geel – 014 56 60 00 – privacy@geel.be

Cookies en indirecte informatie

  • Noodzakelijke en functionele cookies

De website kan gebruik maken van zogenaamde "cookies". Dit zijn kleine informatiebestanden die automatisch bewaard worden op het toestel van de bezoeker en enkel door deze website kunnen worden gelezen. Bij een volgend bezoek aan ons digitaal platform zal de cookie-informatie gebruikt worden om de zichtbaarheid en de inhoud van onze websites te verbeteren en zo meer aan te passen aan de wensen van de bezoekers waardoor het gebruiksgemak van onze websites wordt vergroot. Deze informatie wordt bij elk bezoek teruggestuurd naar de beheerder van de website. De code die in de cookie verwerkt is, laat toe de pc te herkennen bij een volgend bezoek en of u de tekstuele weergave in –of uitgeschakeld hebt. Zo vergemakkelijkt dit uw toegang tot de website en verloopt de navigatie sneller en efficiënter.

  • Performantie-cookies

Deze website maakt gebruik van Google Analytics om bezoekinformatie te meten en te analyseren. Hiertoe worden onder andere internet-verkeersgegevens en gegevens over uw browsertype en apparaat-eigenschappen verzameld via uw IP-adres. Op basis van deze anonieme analyses kan de stad deze site verder verbeteren. Wij gebruiken deze gegevens niet om u persoonlijk te identificeren.

  • Beheer van cookies

U hebt de mogelijkheid uw browser zodanig te configureren dat u een waarschuwing krijgt telkens als cookies worden aangemaakt of als de aanmaak wordt verhindert. U kunt ook op elk moment de reeds geïnstalleerde cookies verwijderen van uw computer of mobiel apparaat.

 

[1] Onder stad wordt in deze tekst begrepen: het bestuur van de stad, van het OCMW, van het AGB sport en van het AGB cultuur.